<<  NEDERLAND    <  ZEELAND    SEROOSKERKE SCHOUWEN    Gemeente Atlas van Nederland, J. Kuyper 1865-1870   Luchtfoto  Vergelijk toen met nu


Onderstaande kaart is ook verkrijgbaar als digitale afbeelding met hoge resolutie. Geschikt voor perfecte A3 / A4 afdrukken en voor professionele presentaties en publicaties voorbeelden

    
Bedieningspaneel: + en - voor in- en uitzoomen. Vlieg over de omgeving m.b.v. de pijlsymbolen


Het is mogelijk om digitale kaarten (zonder watermerk) te bestellen met een hoge resolutie (2050 x 2650) voor professioneel gebruik. Presentaties, publicaties etc. Voorbeelden

Aanbeveling literatuur:

Atlas van Historische topografische kaarten / Zeeland Zeeland had in 1904 nog maar 190.000 inwoners.In die dagen was er nog geen autoweg te bekennen. De automobiel was immers pas in 1886 uitgevonden en het duurde zelfs tot 1897 voordat in Nederland de allereerste auto rondreed. De dorpen en steden waren onderling verbonden door klinkerpaden. De Zeeuwen verplaatsten zich met paard en wagen, per boot en als er geld voor was per trein Een enkeling nam een `nieuwe uitvinding`: de fiets, maar de meeste mensen gingen te voet. Menige Nederlander verliet zelden het dorp of de stad, laat staan de regio. En dat gold helemaal voor de gesoleerde Zeeuwse eilanden. Ieder kaartblad in deze Atlas beslaat slechts 6 x 10 cm. U ziet dan ook in detail het Zeeland van rond 1900. Op de kaarten zijn alle Zeeuwse steden, dorpen, gehuchten en bebouwing aangegeven. En ook alle wegen, spoorwegen, polders, dijken, grenzen, grondgebruik, et cetera. En natuurlijk is er steeds dat prachtige,typische Zeeuwse afwisseling tussen land en zee. In dit boek in groot formaat treft men 63 kaartbladen van de Chromo-Topgrafische Kaart van het Koninkrijk der Nederlanden op schaal 1:25.000 aan. Elk kaartblad is in kleur en op twee pagina's afgedrukt en geeft het kaartbeeld van Zeeland uit het begin van de 20e eeuw weer. De oorspronkelijke kaarten zijn merendeels tussen ca. 1904 en 1916 uitgegeven. Ieder kaartblad is voorzien van datering van verkenning(en), herziening(en) en laatste uitgave. De kaarten laten zien hoe sterk het Zeeuwse landschap is veranderd, onder meer als gevolg van de Deltawerken. Korte inleidingen over de geschiedenis van de cartografie, de Chromo-Topografische Kaart, de veranderingen in het landschap, de geschiedenis van Zeeland evenals een literatuurlijst, websites, een bladwijzer en een legenda gaan vooraf aan de kaarten. De inleidingen zijn voorzien van zwart-witfoto's, terwijl de mooi gereproduceerde kaarten worden afgesloten met een plaatsnamenindex

Topografische Dubbelatlas Zeeland 1959-2009 Reizen in de tijd met de Topografische DubbelAtlas Zeeland. Stelt u zich eens voor dat u moeiteloos heen en weer kunt reizen tussen het Zeeland van nu en het Zeeland van 1959. Hoe zag uw provincie er toen uit, hoe zag uw stad of dorp er uit? En wat is er allemaal veranderd in die ruim 50 jaar? Met deze Topografische DubbelAtlas van Zeeland ziet u het letterlijk in één oogopslag.

Historische atlas van Walcheren Na de 'Landschapsatlas van Walcheren' (2009)* is er nu ook deze historische atlas onder redactie van vijf historici en archivarissen. De 35 chronologische hoofdstukken beslaan elk twee pagina's en zijn aangevuld met bij de tekst passende kaarten, voorzien van toelichting. De oorsprong van het Walcherse landschap moet vooral in de derde tot en met de zesde eeuw worden gezocht in de uit zand en klei opgebouwde kreekruggen met daartussen uit klei-op-veen bestaande poelgebieden. In de loop van de eeuwen waren verschillende gebeurtenissen van doorslaggevende betekenis voor de ontwikkeling van het landschap. Oorlogshandelingen, de bouw van buitenhuizen, overstromingen, toerisme, akkerbouw en veeteelt, economische ontwikkeling en herverkaveling drukten alle op eigen wijze een stempel op de cartografische verandering van het eiland. Bevat veel tekeningen en kaarten die zelden elders werden gebruikt. Jammer dat niet meer zeekaarten werden gebruikt (15) en 35 (toekomstvisie Middelburg) een vreemde eend in de bijt vormt, want dit is een mooi verzamelwerk.

Van Groningen tot Zeeland landschapsonderzoek langs de Nederlandse kust Deze bundel biedt een rijke verscheidenheid aan studies over de geschiedenis van het landschapsonderzoek langs de Nederlandse kust in de negentiende en twintigste eeuw. Tot ongeveer 1880 baseerden onderzoekers hun interpretaties vooral op literatuurstudie, daarna kwam een lange periode van bronnenonderzoek, waarna men vanaf 1970 ging kijken hoe het landschap er in de werkelijkheid uitzag. Behalve aan landelijk bekende kopstukken als Acker Stratingh, Staring, Lorié en Beekman wordt veel aandacht besteed aan lokale onderzoekers en instellingen. Van Groningen tot Zeeland is geïllustreerd met talrijke afbeeldingen, waaronder niet meer herdrukte of zelfs nimmer uitgegeven kaarten uit de negentiende eeuw, alsmede nieuwe, die voor dit boek gemaakt zijn

Zelandia Comitatus Deze monumentale cartobibliografie handelt over alle bekende gedrukte kaarten van de provincie Zeeland uit de periode 1549 tot 1860. Zeekaarten, thematische kaarten en deelkaarten zijn in deze uitgave niet opgenomen. De auteurs schetsen een beeld van de geomorfologische veranderingen in het Zeeuwse landschap (delta) door de eeuwen heen en de abiotische aspecten die hierbij een rol gespeeld hebben. Van iedere kaart wordt relevante informatie gegeven over de cartograaf, de uitgever, de drukwijze, het formaat en het jaar van uitgifte. Van eventuele illustraties op de desbetreffende kaart wordt een explicatie gegeven. Tevens is in de inleiding een overzicht opgenomen van de geschiedenis van Zeeland in het algemeen. Hierin onder andere aandacht voor Zeeland tijdens de Tachtigjarige Oorlog en de periode van de Bataafse Republiek. Deze uitgave heeft meer dan vierhonderd afbeeldingen en talloze kaartbeschrijvingen. Bijna alle kaarten zijn in kleur gereproduceerd en hebben een hoog kwaliteitsniveau. Een aantal bijlagen, waaronder een gedegen literatuuroverzicht, completeert het geheel.
Het is mogelijk om digitale kaarten (zonder watermerk) te bestellen met een hoge resolutie (2050 x 2650) voor professioneel gebruik. Presentaties, publicaties etc. Voorbeelden