<<  NEDERLAND    <  NOORD HOLLAND    WIERINGEN    Gemeente Atlas van Nederland, J. Kuyper 1865-1870   Luchtfoto  Vergelijk toen met nu


Onderstaande kaart is ook verkrijgbaar als digitale afbeelding met hoge resolutie. Geschikt voor perfecte A3 / A4 afdrukken en voor professionele presentaties en publicaties voorbeelden

    
Bedieningspaneel: + en - voor in- en uitzoomen. Vlieg over de omgeving m.b.v. de pijlsymbolen

Het is mogelijk om digitale kaarten (zonder watermerk) te bestellen met een hoge resolutie (2050 x 2650) voor professioneel gebruik. Presentaties, publicaties etc. Voorbeelden

Aanbeveling literatuur:

Grote Historische Topografische Atlas Noord-Holland Voor natuurliefhebbers en wandelaars, heemkundig genteresseerden en historici vormen oude, gedetailleerde landkaarten een ongevenaarde bron van informatie. In deze atlas zijn topografische kaarten verzameld die de gehele provincie Noord-Holland bestrijken. Ze werden eind negentiende eeuw, begin twintigste eeuw opgesteld en maken na honderd jaar zichtbaar hoe de mens zijn omgeving naar zijn hand zette. Het zijn 'stille getuigen' van een vervlogen tijd, van verdwenen landschappen en een veranderde samenleving. Deze Grote Historische topografische Atlas van Noord-Holland is gebaseerd op de rond 1905 via foto-lithografie vervaardigde kaarten van wat toen de Topografische Inrichting heette. Omdat ze in kleur verschenen, waardoor de details beter uitkwamen, werden ze chromo-topografische kaarten genoemd

Topografische Atlas van Noord-Holland In een praktische spiraalband heeft Uitgeverij 12 ProvinciŰn een geactualiseerde Topografische Atlas van de provincie Noord-Holland uitgegeven op basis van kaarten van de Topografische Dienst Kadaster. De 129 overzichtelijke, gedetailleerde kaarten op schaal 1:25.000, in kleur, dateren van 2004 tot 2009 en zijn uitstekend geschikt voor wandel- en fietstochten. De kaarten worden begeleid door een uitgebreide legenda, die alle gekarteerde objecten verklaart. De bladwijzers voor en achter in de atlas, het plaatsnamenregister en de co÷rdinaten in de kaartranden maken de atlas goed toegankelijk. Praktisch is de gebruikswijzer, interessant zijn de bijlagen over de geschiedenis van de Nederlandse cartografie en de vervaardiging van de topografische kaarten, en vermakelijk zijn enkele geografische feitjes over de provincie Noord-Holland. Een satellietbeeld van de gehele provincie completeert de atlas.

Topografische Dubbel Atltas van Noord Holland De laatste jaren zijn er diverse (provinciale) topografische atlassen uitgebracht, maar deze atlas van Noord-Holland met kaarten op schaal 1:50.000 is bijzonder door de mogelijkheid oude en huidige kaartbeelden met elkaar te vergelijken. Vooral in deze provincie is de laatste 50 jaar veel veranderd. Sinds de jaren vijftig zijn steden en dorpen enorm uitgebreid en het landschap wordt steeds meer gedomineerd door bebouwing, industrie- en bedrijfsterreinen, wegen enz. Verrassend zijn de veranderingen in het Waddengebied, b.v. de zandplaat Noorderhaaks tussen Den Helder en Texel. In 43 kaartbladen worden de verschillende deelgebieden naast elkaar geplaatst, links het kaartbeeld van omstreeks 1960 en rechts het huidige. De historische kaarten dateren uit de periode 1955-1965, waarvan de meeste uit 1961. De moderne kaarten zijn van 1999 tot 2004, waarvan de meeste uit 2003. De uitgave in A4-formaat opent met inleidingen over de cartografie en topografische veranderingen in Noord-Holland. Na de kaarten volgen de legenda, index en een bladwijzer op achter- en voorflap

Spiegel van de Zuiderzee Dit pionierswerk beschrijft voor de eerste maal alle gedrukte nautische kaarten van de voormalige Zuiderzee tot de voltooiing van de Afsluitdijk in 1932 en het Hollands Waddengebied (met name de zeegaten). Kaarten van Nederlandse gewesten en provincies zijn vanaf het midden van de negentiende eeuw regelmatig op systematische wijze door diverse auteurs beschreven. Dit is echter niet het geval voor de beschrijving van de kaarten van de Zuiderzee, het huidige ijsselmeer en het Hollands Waddengebied. Dit terwijl de Zuiderzee toch een heel bijzondere geschiedenis heeft en daardoor kan bogen op een aparte cartografische ontwikkeling. Er is geen plek in Nederland waar de relatie met het water op zo'n buitengewone manier tot uitdrukking komt als bij de verandering van de Zuiderzee in het ijsselmeer. Met dit aantrekkelijke en rijk ge´llustreerde boek is er eindelijk een compleet overzicht van de geschiedenis van de kartering van de Zuiderzee en het Hollands Waddengebied van 1584 tot 1932 beschikbaar. De vier auteurs hebben in nauwe samenwerking met de staf van URU-Explokart van de Universiteit Utrecht een gedegen onderzoek uitgevoerd en een standaardwerk samengesteld. De ruim 130 kaarten zijn alle in kleur afgebeeld en al hun bekende staten worden uitvoerig beschreven en gedocumenteerd. Hiermee is dit boek een nuttig en zeer attractief overzichtswerk geworden voor elke gebruiker of liefhebber van oude kaarten, de Zuiderzee en het Hollands Waddengebied. NBD|Biblion recensie : Deze omvangrijke en verzorgde uitgave biedt een compleet bibliografisch overzicht van alle gedrukte kaarten van het Zuiderzee- en (Hollandse) waddengebied vanaf het eind van de zestiende eeuw tot aan de voltooiing van de Afsluitdijk in 1932. De wadden en de Zuiderzee, vooral de kop van Noord-Holland, zijn altijd een in geomorfologisch opzicht dynamisch gebied geweest: kusten veranderden en eilanden verschenen en verdwenen onder invloed van zeestromingen en getijden - en van de mens. Die historie is goed terug te lezen in het historische kaartmateriaal. De beschrijving van elke kaart (makers, uitgevers, datering, formaat etc.) is voorzien van een korte toelichting en opgave van exemplaren in Nederlandse collecties; daarnaast is er een (verkleinde) afbeelding in kleur, eventueel met uitvergroting van details erbij. Vooraf gaan uitvoerige inleidingen over de geschiedenis van het gebied, de eilanden en havens, bebakening en betonning, de plannen voor de droogmaking, de ontwikkeling van de maritieme cartografie, en de makers en uitgevers van kaarten van de Zuiderzee en de Wadden in binnen- en buitenland. Met talrijke bijlagen en registers. Een uitgave van zeer hoog inhoudelijk niveau. Peter Turk (NBD|Biblion recensie)

Historische atlas van Amsterdam In de reeks Historische atlassen is nu eindelijk de hoofdstad van Nederland aan de beurt: Amsterdam. Aan de hand van historische kaarten en platte-gronden wordt de kleurrijke geschiedenis van de stad in beeld gebracht. Amsterdam is een relatief jonge stad in vergelijking met andere Hollandse steden. De latere hoofdstad begon als een kleine nederzetting aan de monding van de Amstel, die in de zeventiende eeuw wist uit te groeien tot de derde stad van Europa. Door de komst van talloze immigranten nam de bevolking telkens toe, waardoor de stad aan het ij zich steeds verder uitbreidde. Dit proces heeft zich voortgezet tot de dag van vandaag. De Historische atlas van Amsterdam is een geschiedenis van de stad, aan de hand van topografische kaarten en afbeeldingen, van de vroegste tijd tot heden.

Atlas Nieuwe Hollandse Waterlinie + CD rom In deze atlas is de Nieuwe Hollandse Waterlinie cartografisch uitgewerkt aan de hand van een viertal thema's: de ligging van het landschap, het inundatiesysteem, het strategische stelsel en recente ontwikkelingen. De linie openbaart zich als een wijdvertakt militair verdedigingssysteem van forten, groepsschuilplaatsen en bij oorlogsdreiging te inunderen polders. De kaarten tonen de samenhang van de linie als strategisch-landschappelijk bouwwerk. Ze laten de topografische opbouw van dit bouwwerk zien in lagen en onderdelen. De meer gedetailleerde kaarten van de forten etaleren de rijkdom aan historische plekken, landschappelijke inpassingen en inrichtingselementen. De atlas biedt bestuurders houvast en ontwerpers vrijheid. Een goed vertrekpunt voor het opnieuw op de kaart zetten van dit unieke nationale landschap. Essays plaatsen de Nieuwe Hollandse Waterlinie in een historisch perspectief. De atlas is tot stand gekomen in opdracht van het Stimuleringsfonds voor Architectuur en het projectbureau Nieuwe Hollandse Waterlinie. In de kantlijn worden aparte verwijzingen naar bronnen gegeven. Apart aandacht is er voor de architectuur van de forten. Achterin een poldertabel en een opsomming van de objecten in het inundatiesysteem alsmede een register. De kaarten zijn op een bijgeleverde cd-rom ook digitaal in pdf te bekijken

Van Groningen tot Zeeland landschapsonderzoek langs de Nederlandse kust Deze bundel biedt een rijke verscheidenheid aan studies over de geschiedenis van het landschapsonderzoek langs de Nederlandse kust in de negentiende en twintigste eeuw. Tot ongeveer 1880 baseerden onderzoekers hun interpretaties vooral op literatuurstudie, daarna kwam een lange periode van bronnenonderzoek, waarna men vanaf 1970 ging kijken hoe het landschap er in de werkelijkheid uitzag. Behalve aan landelijk bekende kopstukken als Acker Stratingh, Staring, LoriÚ en Beekman wordt veel aandacht besteed aan lokale onderzoekers en instellingen. Van Groningen tot Zeeland is ge´llustreerd met talrijke afbeeldingen, waaronder niet meer herdrukte of zelfs nimmer uitgegeven kaarten uit de negentiende eeuw, alsmede nieuwe, die voor dit boek gemaakt zijn


Het is mogelijk om digitale kaarten (zonder watermerk) te bestellen met een hoge resolutie (2050 x 2650) voor professioneel gebruik. Presentaties, publicaties etc. Voorbeelden